Модули

"Сиела Дневник" е модерна уеб базирана платформа, предназначена за директори, учители, административен персонал в училищата, родители и ученици.

Продуктът е създаден съгласно изискванията на Наредба 8 на МОН от 2016 г. Реквизитите в електронните му раздели са съвместими с НЕИСПУО (Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование).

"Сиела Дневник" е единственият електронен дневник с интеграция в платформата Microsoft Teams, която се използва за нуждите на дистанционното обучение. Всички учители и ученици получават служебно създадени профили в платформата за бърз и удобен достъп до електронния дневник.

Продуктът предлага работа на потребителите в сигурна среда. Всички действия се пазят под формата на записи с дата и час.

Данните за приключила учебна година се съхраняват за срок от 5 години.

"Сиела Дневник" включва девет специализирани модули, които представляват основните ѝ функционалности. Някои от тях дават възможност за използването на полезни допълнителни опции: