Сиела Образование

Специализирана информационна система, която подпомага ежедневната работа на директори, помощник-директори, секретари и други административни длъжности в системата на образованието.

СЪДЪРЖАНИЕ

• нормативна уредба - закони, наредби, правилници, методики и т.н. - актуализирани след всеки брой на Държавен вестник, с хипервръзки към цитирани други актове от базата и линкове, препращащи в Интернет
• трудово-правни процедури и документи
• актуални длъжностни характеристики – съобразени с новата Наредба № 15 от 22 юли 2019 г.
• организационни заповеди
• тематични структури от документи, съобразно практическите задачи на директора и административния персонал в образователната институция: здраве и безопасност, прием, задължителна училищна документация, дарения, награди и санкции на ученици, олимпиади и състезания, учебни планове, разписания, кариерно развитие, обществен съвет и настоятелства, стипендии, екскурзии, приобщаващо образование, кандидатстване по програми, изпити, учебен процес, административно-стопанска дейност, GDPR, СФУК и др.
• указания на МОН, РУО - София-град, НОИ, МТСП и др.

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

- прецизно и лесно търсене

- актуализация на нормативните актове - след всеки брой на Държавен вестник

- хипервръзки и препратки между документите

- експортиране на текстовете директно в Word

- лична потребителска структура от избрани актове

- календар на сроковете и тематични календари

- осигурена защита срещу нерегламентиран достъп

НОВО В ПРОДУКТА

Пълен набор от актуалните длъжностни характеристики за детските градини и училищата, съобразени с последните изменения, обхващащи следните групи длъжности:

- Ръководни длъжностни

- Педагогически специалисти

- Непедагогически персонал

 

Разгледайте няколко екрана от Сиела Образование: