Сиела Образование

Модулът е свързан със специализираната информационна система "Сиела Образование Директор", която подпомага ежедневната работа на директори, помощник-директори и административни длъжности в системата на образованието. Той съдържа:

  • Нормативна уредба: закони, наредби, правилници, методики и др., актуализирани след всеки брой на "Държавен вестник", с хипервръзки към цитирани други актове от базата и линкове, препращащи в Интернет
  • Трудово-правни процедури и документи
  • Актуални длъжностни характеристики – съобразени с новата Наредба № 15 от 22 юли 2019 г.
  • Организационни заповеди
  • Тематични структури от документи, съобразно практическите задачи на директора и административния персонал в образователната институция

 

Разгледайте няколко екрана от Сиела Образование: