Е-Дневник

Основният модул Е-Дневник съдържа всичко необходимо за удобно и лесно администриране на учебния процес. Той включва:

 • Оценки, отсъствия и отзиви
 • Взети теми и тематични разпределения по предмети
 • График на родителски срещи
 • График на класни/контролни работи
 • Наложени санкции
 • Въведена подкрепа
 • Качествено оценяване на учениците 1-3 клас
 • Оценки за ученици със специални образователни потребности (СОП)
 • Подготвителни групи и групи с целодневна организация на образователния процес (ЦДО)
 • Резултати от обучението за учебната година и поправителни сесии
 • Отбелязване напредъка на учениците по предмети

 

Модул Е-Дневник

Всички показани данни в изображението, като имена и др., са произволно генерирани и не разкриват лична информация.