Лични картони

Модул Лични картони улеснява работата на администратора и класните ръководители относно воденето на задължителната училищна документация. С него става възможно автоматичното генериране на личните картони на учениците.

 

Модул Лични картони