Справки

Модулът спестява време и усилия при генериране на справки, за да може преподавателското внимание да бъде насочено към учебния процес, а ангажиментите за подаването на справки да се изпълняват бързо и навреме.

  • Бързо изготвяне на справки към за отсъствията към НЕИСПУО
  • Среден успех от текущи оценки по ученици
  • Среден успех от текущи оценки по класове
  • Среден успех от срочни/годишни оценки по класове
  • Отсъствия по ученици
  • Отсъствия по класове
  • Ритмичност на оценяване по учители (В процес на разработка)
  • Дневник срочни и годишни оценки
  • Дневник текущи и срочни оценки
  • Дневник Отсъствия

Модул Справки

Всички показани данни в изображението, като имена, ЕГН и др., са произволно генерирани и не разкриват лична информация.