Справки

Модулът "Справки" спестява време и усилия при генериране на справки, които могат да бъдат съхранявани в Excel или pdf формат. За момента са налични следните справки:

 • За отсъствията на ученици по класове, включително справки към НЕИСПУО
 • Списък ученици с риск от отпадане от детската градина/училището
 • За средния успех от текущи оценки по ученици и по класове
 • За средния от срочни/годишни оценки по ученици и по класове
 • Дневник с текущи, срочни оценки и годишни оценки
 • Дневник отсъствия
 • Отсъствия/теми за месец, за срок, за деня, включително за всички паралелки
 • Теми за дистанционно обучение за деня
 • Визуализация на Дневника на класа
 • Визуализация на Ученически бележник
 • Списък с ученици за поправителни изпити
 • Невписани теми за месеца по класове и по ЦДО
 • Невписани теми - списък за месеца по класове и по ЦДО
 • Контролни/класни
 • Лекторски часове

 

Модул Справки

Всички показани данни в изображението, като имена, ЕГН и др., са произволно генерирани и не разкриват лична информация.