Защо Сиела Дневник?

Решението за въвеждане на електронен дневник в ежедневната работа на едно училище е много важно за бъдещите перспективи за развитие на образователната система. Епохата на технологиите, компютърните и мобилни системи, както и на развитите комуникационни системи в реално време, предполагат нуждата от сериозни промени в управлението и администрирането на учебния процес.

Какво налага нуждата от тези промени?

Ранният достъп на децата до електронни системи и устройства, игри и неизчерпаеми информационни канали, води до тяхната проактивност и много по-бързо развитие. Тук задачата на всички, които пряко участват в тяхното възпитание и образование, става колкото по-сложна, толкова и по-отговорна.

От предизвикателството към решението

За един учител съвсем не е лесно да отговори на тези изисквания. Решението, което е съвременно, модерно и качествено, е именно въвеждането на електронно администриране на учебния процес. Електронната система Сиела Дневник съкращава времето на преподавателите за административна работа и изготвяне на справки и концентрира вниманието им върху качественото развитие на учениците.

Как е регламентиран електронният дневник в нормативната уредба?

Според Наредба 8 на МОН от 2016 г. изискването едно училище да премине изцяло към воденето на електронен дневник, е реквизитите в електронните му раздели да са съвместими с НЕИСПУО (Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование).

Непрекъснат контрол върху развитието на учениците

Електронният дневник улеснява контрола върху представянето на учениците, както по време на учебните занятия, така и чрез обратната връзка, която родителите ежедневно получават.

Контрол на работата на преподавателския екип

Системата позволява постоянен контрол на ръководството на училището върху работата на учителите, техните закъснения и отсъствия, среден успех на класа, преподадени или изпуснати теми и уроци и т.н.

Участие на родителите

Непрекъсната обратна връзка към родителите посредством достъп до системата, както и чрез имейл известяване за настъпили събития свързани с техните деца.

Учениците получават достъп до системата, чрез който могат да следят своите резултати, да получават обратна връзка от преподавателите си, както и съобщения, свързани с образователния процес.

Сигурност при работа и съхранение на данните

Електронната система предлага работа на всички потребители в сигурна среда, като всички техни действия се пазят под формата на записи с дата и час. По този начин се намалява риска от злоупотреби и външни намеси.
Данните в системата се пазят минимум 5 години, каквото и изискването за съхраняване на дневниците за всяка приключила учебна година.

Обучение за работа със системата

За успешно запознаване с функционалностите и режима за работа на електронната платформа Сиела Дневник, ръководството на училището, заедно с всички учители, ще преминат през специални обучения. Екип от специалисти ще провежда обученията на място в училищата, за максимално удобство и спестяване на време, както и съобразно с графика на преподавателския и административния екип.