Нова процедура за кандидатстването след пети клас в профилирани гимназии

Право на участие по държавния план-прием в V клас в профилирани гимназии с профил "Математически" или "Природни науки" ще имат учениците, които успешно са завършили началния етап на основно образование и са участвали в областния кръг на олимпиадата по математика и/или в състезанието "Математика за всеки" от календара на МОН.

Конкретните изисквания са посочени в обнародваната в "Държавен вестник" Наредба за изменение и допълнение на Наредба No. 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Класирането ще стане въз основа на получения резултат, а при явяване и на двете състезания ще се вземе предвид по-доброто представяне на ученика. Към него ще се добавят оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас. Педагогическият съвет ще определи методиката за извършване на класирането с различна тежест на резултатите от състезанието и/или олимпиадата.

За оформяне на срочна оценка трябва да има най-малко две текущи изпитвания по учебен предмет или модул. Срочна оценка за втория учебен срок на учебната 2019 - 2020 г. ще се формира като се взимат предвид текущите оценки, поставени в процеса на обучението от разстояние в електронна среда.

 

Comments are closed.