Нови заповеди на МОН за обучение в условията на пандемия

В новия бр. 92 на „Държавен вестник“ от 27 октомври 2020 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда.

Новите текстове регламентират нормата и заплащането на педагогическите специалисти по времето на синхронно и несинхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Организацията на отчитането на работата от разстояние в електронна среда ще се извършва от директора на детската градина или училището.

 

В същия брой е публикувано и Постановление № 287 от 22 октомври за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование:

„Когато обучението в дистанционна форма или синхронното обучение от разстояние в електронна среда на ученика се извършва от друго училище, училището, в което е записан ученикът, превежда 75 на сто от средствата по стандарта за ученик на училището, провеждащо обучението, пропорционално на времето, през което ученикът се е обучавал в дистанционни учебни часове.“ В този случай обучението се осъществява в групи, формирани с минимален брой 15 и максимален брой 30 ученици от един клас, като в групата може да се включват ученици от различни училища. Директорът на съответното училище определя броя на тези групи, а когато няма достатъчен брой ученици, се изисква разрешение на министъра на образованието и науката по мотивирано искане от директора на училището, съгласувано с началника на съответното регионално управление на образованието. Изключения се допускат при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен.

До началото на учебната 2023 - 2024 година дейностите по предучилищното образование на децата на 4-годишна възраст в детските градини и в училищата се финансират със стандарта за дете в задължителна предучилищна възраст от началото на учебната година.

Министерството на образованието и науката издаде заповед, според която училищата могат да преминават към обучение в електронна среда от разстояние по предложение на директорите. За да бъде разрешено образователните институции трябва да бъдат  в области с усложнена епидемична обстановка, които попадат в червена или оранжева зона, съобразно критериите на Министерството на здравеопазването. Друга предпоставка е увеличаващ  се брой отсъстващи и/или под карантина, както и нарастващ брой положителни проби за COVID-19 или случаи с грипоподобни симптоми.

Предложението трябва да се гласува на педагогически съвет, да се съгласува с обществения съвет при отчитане мнението на преобладаващата част от  родителите.

В заповедта е посочено, че превключването в обучение от разстояние трябва да се осъществи първо за гимназиален етап, след това за прогимназиален и като краен вариант за начален етап -  при обективна невъзможност да се продължи присъствено. Срокът за обучение от разстояние се съобразява с практиката на Регионалните здравни инспекции, епидемичната обстановка и при отчитане, че присъственото обучение е приоритетно за постигане на заложените образователни цели и социализацията на учениците.

Comments are closed.