Отпуснати са 14 милиона лева за закупуване на преносими компютри за училищата

Постановлението, с което се одобряват допълнителни разходи/трансфери в размер 14 000 000 лв. за закупуване на преносими компютри за нуждите на учителите и на учениците в държавните и общинските училища, е обнародвано в бр. 90 на "Държавен вестник" от 20 октомври 2020 г. (ПМС № 283 от 15.10.2020 г.)

Средствата се разпределят по четири направления: по бюджетите на общините - 12 207 968 лв., по бюджета на Министерството на младежта и спорта - 53 862 лв., по бюджета на Министерството на културата - 190 266 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката - 1 547 904 лв., в т. ч. за трансфер за Техническия университет - София - 21 514 лв.

Предоставените средства ще се изразходват съгласно условия и ред, определени със заповед на министъра на образованието и науката. Минималните характеристики, на които да отговарят устройствата, се публикуват на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Парите са осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г. и се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

По информация от МОН ще бъдат закупени 16 000 устройства, от които 12 000 за ученици и 4 000 за учители. Преносимите компютри ще обезпечат учебния процес в случай на обучение в електронна среда от разстояние, като ще се използват и при присъствена форма.

България ще кандидатства и за средства от Европейския съюз по инструмента за справяне с предизвикателствата от пандемията от COVID-19 "React ЕU" за осигуряване на общо 80 000 преносими устройства, които да се насочат към 60 000 ученици и 20 000 учители. Те трябва да гарантират образователния процес за тези, които нямат възможност да се снабдят със собствени устройства, съобщиха от МОН.

Comments are closed.