Родители

С какво е полезен "Сиела Дневник" за родителите?

 

"Сиела Дневник" предоставя достъп на родителите до актуалната информация в електронния бележник на тяхното дете. Други характеристики:

  • Настройки за изпращането на имейли
  • Закъснения и отсъствия на ученика
  • Текущи, срочни и годишни оценки
  • Забележки и похвали
  • Информация за събития: родителски срещи, предстоящи класни, контролни работи и др.
  • Информация за напредъка на ученика по изучаваните предмети през учебната година
  • Съобщения от преподавателите и училищното ръководство