Съответствие с Приложение 1.а

Електронният Сиела Дневник се разработва и предлага от "Сиела Норма" АД.

Електронният Сиела Дневник съответства напълно на изискванията (към доставчиците, които предоставят електронните дневници) на Приложение 1.а към Националната програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" на МОН.

"Сиела Норма" АД е софтуерна компания с 34-годишна история, специализирана в разработването и внедряването на информационен софтуер. Компанията предлага актуална информация с доказано качество в различни сфери. В образователната сфера "Сиела Норма" АД притежава дългогодишен опит и традиции. Екипът от специалисти непрекъснато усъвършенства портфолиото на компанията, за да отговори на нуждите на образователните институции, съобразно всички нормативни промени, дигитални трансформации и иновации в системата на образованието.

Съобразно желанията на все повече училища да преминат изцяло към електронен дневник, "Сиела Норма" АД създаде и най-новия си продукт, Сиела Дневник, в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на училищното и предучилищното образование.

Училищата - ползватели на Сиела Дневник, техните учители и ученици, могат да използват служебно създадените им профили в платформата Microsoft Teams за бърз и удобен достъп до продукта.

Изисквания на Приложение 1.а: Сиела Дневник – Съответствие:
1. За институцията и типа обучение, за което се предлага, да отговаря на изискванията на Наредба № 8 / 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. Сиела Дневник е разработен спрямо изискванията на Наредба № 8 / 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
2. Да бъде уеб базиран и да може да се ползва през стандартен интернет браузър (напр. IE, Mozilla, Chrome и др.), като следва да бъде напълно функциониращ и през мобилно устройство, посредством мобилно приложение или т.нар Progressive web application технология. Сиела Дневник е модерна уеб базирана платформа, която може да се достъпва през всички стандартни интернет браузъри (Chrome, Mozilla, Internet Explorer и др.). Оптимизиран е за работа през мобилни устройства чрез progressive web application технология, която позволява достъп до пълните функционалности на системата.
3. Да има собствена система за идентификация и автентикация на всеки отделен потребител, както и нива на достъп (директор, учител, родител и др.). Сиела Дневник притежава собствена система за идентификация и автентикация. Различните нива на достъп позволяват всеки потребител да се асоциира с неговата конкретна роля, предоставяща му информация и права за достъп свързани само с неговата дейност:

 • Директор/администратор
 • Учител
 • Класен ръководител
 • Родител
 • Ученик

 

За училища използващи Office 365 се предлага и възможност за обвързване на учители и ученици с потребители от активната директория на училището.

4. Да бъде на български език. Електронният Сиела Дневник е изцяло на български език.
5. Да са съвместими с останалите системи на МОН по отношение на възможност за миграция на масиви от данни и да имат осигурена възможност за интегриране със софтуер от трети страни с цел повишаване на качеството на образователната система - примерно системи за достъп, софтуерни приложения на МОН, АСП и др. Сиела Дневник е съвместим и изцяло интегриран със софтуерните приложения на МОН – АдминЛ, АдминС, АдминО и АдминОС, което позволява миграция на масивите (данните за учители, ученици, паралелки, предмети и др.), свързани с електронния дневник.Сиела Дневник предлага функционалност за директен експорт на отсъствията от електронния дневник към НЕИСПУО.
6. Да осигурява възможност след края на учебната година за разпечатване на номерирани страници за всяка паралелка/група по реда на чл. 40 от Наредба № 8 / 2016 г. Сиела Дневник предлага възможност за разпечатване на дневника в края на учебната година в PDF формат и с номерирани страници - по реда на чл. 40 от Наредба № 8 /2016 г.
7. Да се предлага поне едногодишна поддръжка към момента на закупуването и/или абонирането Електронният Сиела Дневник се предлага с едногодишен договор за абонамент, предоставящ достъп, актуализация и поддръжка.
8. Да се предоставя пълно ръководство за потребителя за работа с описание на възможностите, процедурите и графично онагледяване (например. Screenshots), видеоурок или друго подходящо помагало, изясняващо ползването на електронния дневник, както и консултации по скайп или друга подходяща онлайн среда за първата година от ползването при необходимост Електронният дневник на Сиела се предоставя с детайлно ръководство, видео уроци, консултации по скайп, имейл, телефон и др.
9. Да се предоставя техническо обслужване на клиентски запитвания в рамките на работната седмица по електронен път (мейл и др.) Екипът на Сиела Дневник предоставя пълно техническо обслужване на клиентските запитвания в рамките на работната седмица по електронен път (мейл, Facebook и др.)
10. За времето на договора актуализациите и ъпгрейдите на предлагания електронен дневник да бъдат напълно безплатни. За времето на договора екипът на Сиела Дневник предлага безплатно:

 • Чести актуализации, свързани с промени в нормативната уредба в образователната сфера или по други причини, с цел усъвършенстване на системата.
 • Ъпгрейди, предоставящи нови функционалности и модули.
11. Функционалност за генериране на различни видове статистики и отчети с цел повишаване качеството на образователния процес Системата дава възможност за бързо и лесно изготвянето на различни видове справки, отчети и статистики:

 • Бързо изготвяне на справки за отсъствията към НЕИСПУО
 • Отсъствия по ученици и по класове
 • Ученици с риск от отпадане от детската градина/училището
 • Среден успех от текущи оценки по ученици и по класове
 • Среден успех от срочни/годишни оценки по ученици и по класове
 • Дневник с текущи, срочни оценки и годишни оценки
 • Дневник Отсъствия
 • Отсъствия/теми за месец, за срок, включително за всички паралелки
 • Отсъстващи за деня
 • Теми за дистанционно обучение за деня
 • Дневник
 • Ученически бележник
 • Ученици за поправителни изпити
12. Функционалност за безплатно известяване при постъпване на нова информация (оценки, отсъствия, съобщения и пр.) в реално време до заинтересованите страни (учители, родители, директори и др.) "Сиела Норма" АД предлага възможност за безплатно известяване в реално време до заинтересованите страни чрез имейл.
13. Възможност за създаване на групи за контакт или канали за директна комуникация между потребителите. Модул Комуникация предоставя възможност за различни видове комуникация по групи:

 • учители - родители
 • родител – родител
 • учител – ученик
 • учител – училищно ръководство
 • групи по класове
14. Възможност за въвеждане/извеждане на обобщена информация за ученика – наблюдения на учителите по различни области (работа в клас, отношения със съученици, активност, инициативност и др.) В електронния Сиела Дневник се предлага обобщена информация за всеки ученик (оценки, отсъствия, отзиви, санкции и др.) и възможност за въвеждане на бележки от учителите (раздел "Бележки" на дневника).
15. Функционалност за генериране на ежемесечна справка с всички ученици в училището и техните отсъствия по уважителни и неуважителни причини за НЕИСПУО; Сиела Дневник предлага функционалност за директен експорт на отсъствията от електронния дневник към НЕИСПУО.
16. Функционалност за двустранна интеграция на данните между електронния дневник и НЕИСПУО (подробни данни за оценки, отсъствия и забележки). Сиела Дневник поддържа функционалност за директен експорт към НЕИСПУО на всички данни на учениците (оценки, отсъствия и забележки), както и за импорт на тези данни.Експортът се извършва в универсален технически формат, като при осигурена възможност от страна на МОН, екипът има готовност за автоматизиране на процеса на експорт и изпращането му към НЕИСПУО.
17. Възможност за съхраняването на електронния дневник в PDF формат с цел архивиране. Сиела Дневник предлага възможност за съхраняване на дневника в PDF формат и с номерирани страници по всяко време на годината с цел архивиране.
В края на учебната година дневника може да бъде разпечатан в PDF формат и с номерирани страници - по реда на чл. 40 от Наредба № 8 /2016 г.
18. За времето на договора да бъде осигурена техническа възможност за съхраняване на периодично резервно копие на данните от електронния дневник, в инфраструктура на МОН, с цел осигуряване на резервираност на данните на институцията. Резервното копие следва да съдържа всички данни, изисквани от Наредба № 8 / 2016 г. в универсален .JSON или .XML формат. Сиела Дневник поддържа експорт на електронния дневник в универсален машинно-четим формат (.JSON), подходящ за обработка от други системи и съдържащ всички задължителни реквизити от Наредба №8/2016 г.
При осигурена възможност от страна на МОН, екипът има готовност за автоматизиране на процеса на експорт и изпращането му към НЕИСПУО.
19. За институциите, които планират да преминат изцяло на използване на продукт за електронен дневник е нужно задължително доставчикът на услугата да предлага методи за персонализирана идентификация на всеки един от ползвателите на системата, с цел потвърждаване на самоличността му. Такива методи могат да бъдат - използване на персонализирани и поименни идентификатори, предадени лично на лицата, изпратени на лично негово устройство или други обезпечени от гледна точка на сигурност канали за комуникация. Електронният Сиела Дневник използва стриктна персонализирана идентификация за всеки един от ползвателите на системата чрез кодове изпратени на лично негово устройство (мобилен телефон).По време на регистрация лицата, които трябва да имат достъп до системата (директори, училищно ръководство, учители и друг персонал, ученици и техните родители) се идентифицират автоматично на базата на импортираните данни от модули АдминПро/АдминЛ/АдминО/АдминОС и им се изпраща индивидуален код чрез СМС до посочения в системата техен мобилен телефонен номер.
20. Доставчикът поема отговорност за потвърждаване на самоличността на потребителите и защита на данните на институцията, използваща избраният от нея продукт съгласно действащото законодателство, а така също и отговорността за възстановяване на данните при инцидентно или умишлено унищожаване или загуба. "Сиела Норма" АД поема отговорност за потвърждаване на самоличността на потребителите и защита на данните на институцията, използваща Сиела Дневник съгласно действащото законодателство, също така и отговорността за възстановяване на данните при инцидентно или умишлено унищожаване или загуба.Екипът на компанията притежава и прилага международните стандарти:

 • ISO IEC 27001:2013 - за управление сигурността на информацията: всички данни се съхраняват на сървъри - собственост на Сиела Норма АД локализирани в България, резервни копия на данните се поддържат на алтернативен сървър с различна физическа локация. Всички данни се съхраняват спрямо изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Сиела Норма АД не предоставя данните на трети лица и не ги обработва с цели, различни от изрично описаните в договора за ползване на продукта. В случай на инцидентно или умишлено унищожаване или загуба, доставчикът поема ангажимент за възстановяване на данните до състоянието им от произволен момент 15 календарни дни назад.
 • ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството
 • ISO/IEC 20000-1:2011 – Система за управление на информационни услуги

 

Бонус: Модул Сиела Образование Директор:

 • нормативната уредба в сферата на образованието - закони, наредби, правилници, методики и т.н. - актуализирани след всеки брой на Държавен вестник, с хипервръзки към цитирани други актове от базата и линкове, препращащи в Интернет
 • трудово-правни процедури и документи
 • организационни заповеди, актуални длъжностни характеристики, както и тематични структури от документи, съобразно практическите задачи на директора и административния персонал в образователната институция: здраве и безопасност, прием, задължителна училищна документация, дарения, награди и санкции на ученици, олимпиади и състезания, учебни планове, разписания, кариерно развитие, обществен съвет и настоятелства, стипендии, екскурзии, приобщаващо образование, кандидатстване по програми, изпити, учебен процес, административно-стопанска дейност, GDPR, СФУК и др.
 • указания на МОН, РУО - София-град, НОИ, МТСП и др.