Учители

С какво "Сиела Дневник" ще улесни работата на учителите?

 

"Сиела Дневник" притежава всички задължителни реквизити на хартиения дневник, съгласно изискванията на НЕИСПУО, като предоставя достъп на всеки учител до електронните дневници на класовете, на които преподава.

Достъпът се осъществява от всеки компютър или мобилно устройство посредством браузър и интернет връзка. Системата предлага всичко необходимо за ежедневната работа на преподавателите.

Удобният интерфейс улеснява достигането до цялата нужна информация за администриране на учебния процес. Преподавателите могат с лекота да попълват и променят всичко, което се отнася до представянето на учениците и до учебния процес:

 • Нанасяне на оценки - текущи, срочни и годишни
 • Отбелязване на закъснения и отсъствия
 • Нанасяне на забележки и похвали
 • Изготвяне на справки
 • Следене на успеха на всеки ученик
 • Среден успех на класа
 • Директна комуникация с родители и ученици
 • Съхранение от 5 години на дневника от всяка приключила учебна година

 

Учителите имат възможност да правят различни справки, например:

 • Отсъствия по ученици и по класове
 • Среден успех от текущи оценки по ученици и по класове
 • Среден успех от срочни/годишни оценки по ученици и по класове
 • Дневник текущи, срочни оценки и годишни оценки
 • Дневник отсъствия - за деня, за срок, за месеца
 • Визуализация на Ученически бележник
 • Лекторски часове

 

Учители