Учители

С какво Сиела Дневник ще улесни работата на учителите?

Сиела Дневник притежава всички задължителни реквизити на хартиения дневник съгласно изискванията на НЕИСПУО, като предоставя достъп на всеки учител до електронните дневници на класовете, на които преподава.

Достъпът се осъществява от всеки компютър или мобилно устройство посредством браузър и интернет връзка.
Системата предлага всичко необходимо за ежедневната работа на преподавателите.

Удобният интерфейс улеснява достигането до цялата нужна информация за администриране на учебния процес. Преподавателите могат с лекота да попълват и променят всичко отнасящо се до представянето на учениците и до учебния процес.

  • Нанасяне на оценки - текущи, срочни и годишни
  • Отбелязване на закъснения и отсъствия
  • Нанасяне на забележки и похвали
  • Въвеждане дейности за обща подкрепа на учениците
  • Следене на успеха на всеки ученик
  • Среден успех на класа
  • Директна комуникация с родителите
  • Текущи, срочни и годишни оценки на учениците
  • Съхранение от 5 години на дневника от всяка приключила учебна година
  • Оптимизиран за мобилни устройства интерфейс

 

Учители